Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II (2-3 Mayıs 2018)ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU II

21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü
(2-3 Mayıs 2018)
Hatırlanacağı üzere 8-10 Mayıs 2017 tarihinde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen “Uluslararası İslam ve Yorum”  (Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar)  Konulu Sempozyum” büyük ilgi görmüş, katılımcıların talep ve tavsiyeleriyle,  çalışmanın kurumsal hale getirilerek her yıl farklı konularla tekrarlanması benimsenmiştir. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları öneriyi değerlendirmiş Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II"nin 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmasını uygun görmüştür.   
İslam medeniyetinin merkezi olan Ortadoğu’da, yaşanan problemler, farklı coğrafyalara yayılarak devam etmektedir. Müslüman ülkelere fatura edilmeye çalışılan bu şaşırtıcı olayları, insanlığa rahmet ve barış olarak gönderilen İslam dini ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ne yazık ki İslam âleminin ihtilaflarından yararlanan güçler,  bölgenin etnik yapısına göre, yeni haritaları ve seçenekleri masaya yatırarak çalışmaktadırlar.  
21. Asrın ilk çeyreğinde Müslüman ülkeler; pratikte sahip oldukları dini değerler, coğrafi imkânlar, stratejik fırsatlar ve ekonomik kaynaklarla orantılı olarak bir otorite ve irade ortaya koyamamışlardır. Buna karşılık dünya medyası, Kur’an ve Sünneti referans göstererek İslam dünyasına bir kara bulut gibi çöken sanal ortamdan ve radikal akımlardan beslenmektedir.
Oysaki 14 asır boyunca Kur’an ve Sünnet bu ümmeti bir arada tutmuş çoğu yerde cevaba ve çözüme yardımcı olacak temel ilke ve hedefleri vererek geride “bilinçli boşluk”     -denebilecek geniş bir alan- bırakmıştır. Bu alan, Müslümanlar tarafından dinin ilke ve hedeflerine aykırı olmamak şartıyla serbestçe düzenlenebilecek bir zenginliktedir. Böylece hem nassların yorumunda hem de bıraktığı bilinçli boşluğun doldurulmasında Müslümanlara tanınan bu serbestlik, tarih boyunca İslam dünyasının zengin bir hoşgörü yaşamasına imkân sağlamıştır. Böylece temel hükümler, ölçü alınarak yapılacak kıyas, içtihad ve yorumlarla İslam dünyasının geleceğine rahat bir nefes aldırmak her zaman mümkündür. 
    Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II”nin amacı;  Bölgede zincir halkaları gibi uzayıp giden problemlerin çözümünde, sorumluluk üstlenen her kademedeki insanların daha duyarlı davranmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda 21. Asırda İslam dünyasının görünümünü de dikkate alarak vahiy ve bilim ışığında kendimizi yeniden sorgulamak ve olayları “çağımızdan geriye doğru irdeleyerek” ilim, kültür ve medeniyete alanında geniş bir ufuk turu yapmaktır.  
Sempozyum içeriği, özelliğinden dolayı kapsamlı tutulmuştur. Ayrıca niteliğin yükseltilmesi için en iyi tebliğlere “ödül sistemi” getirilmiştir. Bu itibarla sempozyum, “İslam ve Yorum” teması ile ilişkili her konudaki çalışmalara açıktır. Bununla birlikte aşağıdaki başlıkların, tebliğlerin hazırlanmasında ilham kaynağı olabileceği değerlendirilmektedir
 
            KONULAR
 • KUR’AN VE SÜNNETİN YORUMUNUN ÇAĞIMIZA YANSIMALARI
1- Nassların Keyfi Yorumlanmasının Çağımıza Yansımaları
2- Nassların Güncel Olaylar ve Dünyevi Hedeflere Göre Yorumu ve Anakronizm
3- Nassların Hukuki Değerinin İmkânı
4- Nasslardaki “Öteki”nin Konumu, Ehl-i Kitab vb. Gruplarla İlişkiler   
5- İslam Dünyasının Gelecek Vizyonuna Dönük Örnek Model ve Yöntem Önerileri
6- Kur’an’ın Toplumsal ve Ahlaki Değeri 
7- Nasslarda Savaş ve Cihad ile İlgili İfadeler 
8- Hadislerin Bilgi Değeri ve Rivayetlerin Çokluğu ile İlgili Tartışmalar 
 
 • ÇAĞIMIZDA İTİKADİ, AMELİ MEZHEPLER VE İSLAM DÜNYASI
1- İtikadi ve Ameli Mezhep Farklılıklarının İmkân ve Sorunları
2- İman, Küfür ve Amel İlişkisi
3- Günümüzde Fıkıh Algısı ve Sorunlar
4- Toplumsal Değişim ve Klasik Fıkıh Mirasımız
5- Küresel ve Bölgesel Terör Sarmalı ve İslam Dünyası
 
 • MODERN ÇAĞDA MÜSLÜMANLAR: İMKÂN VE SORUNLAR
1- Demokratikleşme Süreci ve İslam Dünyası
2- Siyasal Hayat, Liderlik ve din
3- Ekonomik Hayat, Refah Düzeyi ve Göç Hareketliliği
4- Din, Modern Çağ ve Seküler Hayat Üçgeninde Gelişen İmkân ve Sorunlar
5- İslam Dünyasının Gelecek Vizyonu Olarak Yeni Eğitim Modelleri ve Epistemik İmkânlar
6- Medya ve Sosyal Medya Algısı 
 
 • GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLAM
1- Sosyal Değişimle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni İmkân ve Sorunlar 
2- Günümüz İslam Dünyasındaki Büyük Değişim ve Dönüşümlerin Âkibeti
3- İslam’ı Anlama ve Yorumlamada Bölgesel Farklılıklar
4- Şiddet ve Nefret Söyleminin Sebep ve Sonuçları
5- Dinde ve Dünyevileşmede Aşırılık (Guluvv, Gulat)
6-Tasavvuf ve Tarikatların İslam Dünyasına Etkileri 
 
 KATILIM ESASLARI VE ÖDÜLLER  
 
I- KATILIM ESASLARI
 1. Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile islamveyorum@inonu.edu.tr adresine  başvurmaları,
 2. Tebliğ özeti kabul edilenlerin “İnönü Üniversitesi Dergisi”nin yazım kurallarına göre hazırlayacakları tebliğ metinlerini Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar göndermeleri, (Bu kurallar Fakültemiz web sayfasında mevcuttur.)
 3. Sempozyuma yurt içinden katılacakların, 300.00 (Üç Yüz Türk Lirası), yurt dışından katılacakların ise, 100 ABD Doları 6 Nisan 2018 tarihine kadar Malatya İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesi, T.C Ziraat Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi İBAN: TR17 0001 0014 981 9221 0550 01” No’lu hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir.
 4. Katılımcıların konaklama ve ağırlama giderleri Mahallince karşılanacaktır.
 5. Tebliğin bir kişi tarafından hazırlanması arzu edilmekle birlikte, yazar sayısının birden fazla olması durumunda her biri için ayrı katılım ücretinin ödenmesi gerekir. 
 6. Hazırlanacak tebliğ metinlerinin bilimsel kurallara uygun olması şartıyla üniversite öğretim elemanları, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kurumlardan emekli olanlar ve Lisansüstü düzeyinde eğitim görenler katılabilirler.
 7. Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerin, özetleri dijital ortamda tam metinleri ise kitap olarak basımı sağlanacaktır.   
    II. ÖDÜLLER
1-Sempozyuma gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinin ilgili maddelerinin hükümleri dikkate alınarak "uluslararası bilim ve sanat ödülleri" kapsamında değerlendirilerek on kişiye “Ödül Belgesi” verilecektir.  
2- Ödüle layık görülen bildiriler sempozyum sonucunda uluslararası nitelikli bir kitap halinde yayınlanacaktır.
3-Ödül için değerlendirmeye alınacak bildiriler, 20-25 sayfa aralığında, hiçbir yerde yayınlanmamış özgün ve bilimsel nitelikte olmalıdır. Bu bildirilerin değerlendirilmeye alınması için sempozyum takvimi süreci içinde gönderilmiş olması şarttır.
4-Değerlendirilmeye alınacak tebliğlerdeki kimlik bilgilerinin gizlenerek tebliğ için rumuz kullanılması, ‘Ödül Değerlendirme Kurulu’nun belirlenmesi vs. işlemler sempozyum yönetimi tarafından yürütülecektir.   
 5- Ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
 
 SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri özeti göndermek için son tarih: 22 Aralık 2017
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 05 Ocak  2018
Tam metin göndermek için son tarih: 06 Nisan 2018
Katılım ücreti göndermek için son tarih:  06 Nisan 2018
Sempozyum programının yayını: 20 Nisan 2018
Sempozyum özet kitabının yayını: 27 Nisan 2018
 
Sempozyum Tarihi         2-3 Mayıs 2018
Katılım Ücreti Malatya İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesi: T.C. Ziraat Bankası İnönü Şubesi
   
 
   
İletişim
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Merkez Kampüs, Battalgazi / MALATYA
Tel. : 0422 341 00 71  e-mail: islamveyorum@inonu.edu.tr
İNÖNÜ UNIVERSITY
FACULTY OF THEOLOGY
INTERNATIONAL ISLAM AND INTERPRETATION SYMPOSIUM II
The Appearance of the Islamic World in the 21st Century
(May 2-3, 2018)
 
Importance and Objective of the Symposium
The International Symposium on Islam and Interpretation (Basic Discussions, Oppotunities and Issues) organized by the Faculty of Theology of Inonu University on May 8-10, 2017 attracted great attention and with the requests and recommendations of the participants it is decided to make this symposium institutionalized and be repeated with different topics annualy. Inonu University and the Faculty of Theology has evaluated the recommendations and decided to hold this year’s "International Symposium on Islam and Interpretation II" on 3-4 May 2018.
In the Middle East, which is the center of Islamic civilization, the problems continue to spread in different geographical areas. It is not possible to reconcile these astonishing phenomena which are tried to be billed to Muslim countries, with the religion of Islam that is sent as mercy and peace to mankind. Unfortunately, the forces that take advantage of the conflicts of the Islamic world work by putting new maps and options into the table, according to the ethnicity of the region.
Muslim countries in the first quarter of the 21st century could not yet establish an authority and will in proportion to the religious values, geographical and strategic opportunities and economic resources they had in practice. The world media, on the other hand, is fed from the virtual environment and radical movements which are the  black clouds over the Islamic world, referring to the Qur'an and the Sunnah.
Yet  for the past 14 centuries, the Qur'an and the Sunnah have kept this umma together and in many places have left behind a "conscious void"  -a space that can be dealt with- giving the basic principles and goals to find out the answers and the solutions. This area is a wealth that can be freely arranged by Muslims provided that it does not contradict the principles and goals of religion. Thus, this freedom, both in the interpretation of the Nass and in the filling of the conscious void left by the Muslims, has enabled the Islamic world to live a rich tolerance throughout history. In this way, it is always possible to take a comfortable breath in the future of the Islamic world with the comparison, ijtihad and interpretations to be made by taking basic measures.
The aim of the "International Symposium on Islam and Interpretation II" is to make the people in every stage who are responsible to behave more sensitively in the solutions of the problems that are going on like chain rings in the region. In this context, taking into account the appearance of the Islamic world in the 21st century, we are to question ourselves again in the light of revelation and science and to make a wide horizon tour in the field of science, culture and civilization by "scrutinizing the events backwards".
The symposium content is comprehensive due to its nature. In addition, a "reward system" has been introduced for the best papers for raising the quality. In this respect, the symposium is open to all works related to the theme of "Islam and Interpretation". In addition to this the following headings are considered to be an inspiration for the preparation of the papers.
 
TOPICS
A. THE REFLECTIONS OF THE QUR’AN AND THE SUNNAH TO OUR DAY
1. The Reflections of Arbitrary Interpretation of the Nass’ to Our Day
2. The Interpretation of the Nass’ According to Contemporary Events and Earthly Targets and Anachronism
3. Possibility of Legal Value of Nass
4. Position of the "Other" in Nass and the Relations with Groups like Ehl-i Kitab etc.
5. Sample Model and Suggestions for the Future Vision of the Islamic World
6. The Qur'an's Social and Moral Value
7. Out of Context Understanding of the War and Jihad-related Expressions
8. Discussions on the Hadiths' Informative Value and the Multitude of Rumors
B. SECTS AND THE ISLAMIC WORLD
1. The Possibilities and Problems of Differences Between Itikadi and Ameli Sects
2. Relation of Faith, Kufr and Amel
3. Current Perception of Fiqh and Problems
4. Social Change and Classical Islamic Fiqh Heritage
5. Global and Regional Terrorism and Islamic World
C. MUSLIMS IN MODERN TIMES: VISION AND CHALLENGES
1- Democratization Process and Islamic World
2- Political Life, Leadership and Religion
3- Economic Life, Welfare Level and Migration Mobility
4- Possibilities and Issues in the Triangle of Religion, Modern Age and Secular Life
5- New Training/Education Models as the Future Vision of the Islamic World
6-Educational Approaches in Islamic World and Knowledge Production
7- Media and Social Media Perception
D. ISLAM BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
1- New Opportunities and Issues that Emerged with the Social Change
2- The Result of the Great Change and Conversion of Today's Islamic World
3. Regional Differences in Understanding and Interpretation of Islam
4. Causes and Results of Violence and Hate Says
5- Excessiveness in Religion and Secularism (Guluvv, Gulat)
6-The Effects of Sufism and Sects on the Islamic World
 
REQUIREMENTS FOR APPLICATION AND REWARDS
1. Requirements for Application
1. The applicants should apply to the address "islamveyorum@inonu.edu.tr" with a summary of the paper prepared according to scientific measures until the date stated in the symposium calendar and with a word range of 250-300,
2. Those who accepted as participant should send their paper which should be written according to the rules of the "Inonu University Journal" until the date specified in the symposium calendar,
 3. The registiration fee for domestic participants is  300.00 TL (Three Hundred Turkish Liras) and for international participants is 100 US Dollars. The fee should be deposited to Malatya İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesi (Malatya Theological Foundation) under bank account number until İBAN: TR17 0001 0014 9081 9221 0550 01  April 6, 2018,
4. Accommodation and entertainment expenses of the participants will be defrayed by the symposium management,
5. Although it is desirable for the papers to be prepared by one person, if the number of authors is more than one, a separate participation fee must be paid for each participant.
6. Provided that the papers to be prepared are in conformity with the scientific rules, university lecturers from the country and abroad, members of the Presidency of Religious Affairs, those retired from these institutions and those who are trained at the graduate level can participate.
7. Accepted and presented symposium presentations will be provided in digital format and full texts will be printed as a book.
Rewards
1. The "best papers" awards will be given among the full-text papers sent to the symposium. The "Award of Achievement", will be awarded to ten participants and will be evaluated within the scope of "international science and art awards", taking into account the provisions of the relevant articles of the academic incentive payment regulation.
2. The papers which are awarded will be published as an international book.
3. The papers that will be evaluated for the reward, should be between 20-25 pages, has not been published anywhere, must be original and have scientific quality. It is necesarry that the papers must be sent within the calendar period of the symposium to be evaluated.
4. Using a nickname for the paper that will be evaluated by hiding the identification information of the participant, determination of the Reward Evaluation Board etc. will be carried out by the symposium management.
5. The awards will be presented at the awards ceremony to be held during the congress.
Symposium Calendar/ Important Dates
 1. Deadline for submitting abstracts: December 22, 2017
 2. Announcement of accepted abstracts: January 5, 2018
 3. Deadline for sending full text: April 6, 2018
 4. Deadline for the depositing registiration fee: April 6, 2018
 5. Announcement of the symposium program: April 20, 2018
 6. Announcement of the symposium abstract book: April 27, 2018
 7. Symposium date: May 2-3, 2018
 
Contact Information
İnönü University Faculty of Theology, Central Campus, Battalgazi / MALATYA
Call: +90 422 341 00 71                                    E-mail: islamveyorum@inonu.edu.tr